Dušan Medin, biografija

Dušan Medin, diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi i medijima 

Email: [email protected] 
Zvanje: Diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi i medijima

Dušan Medin (1990, Kotor) završio je osnovnu školu „Mirko Srzentić“ u rodnom gradu Petrovcu na Moru, kao i Školu za osnovno muzičko obrazovanje Budva (gitara), a potom i društveno-jezički smjer Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru. Diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2014), a postdiplomske master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (2015) završio je pri zajedničkom programu državnog Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Limijer Lion 2 (Francuska), stekavši dvije diplome i dva zvanja. Tema njegovog master rada je kulturni život Petrovca u prošlosti i sadašnjosti, s preporukama za dalji razvoj. Nedavno je upisao treću godinu doktorskih studija arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog univerziteta u Kopru (Slovenija). Ovog semestra upisaće još jedan doktorski studij iz teorije i istorije umjetnosti na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

Višegodišnje radno iskustvo ima u civilnom (nevladinom) sektoru u Crnoj Gori i Srbiji, a zatim i u javnoj službi – Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2016–2017), a naročito u crnogorskim muzejima Javnoj ustanovi Muzeji i galerije Budve (2017–2018) i u Opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor, gdje je bio na funkciji direktora (2018–2019). Kao volonter je projekt-menadžer NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca (od 2016) koja se bavi nasljeđem, umjetnošću i kulturom Crne Gore.

Na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica angažovan je od 2019. godine honorarno kao saradnik u nastavi na predmetima Kulturna baština III i Kulturna baština IV, a na Fakultetu umjetnosti istog univerziteta biće angažovan u nastavi s obzirom na to da će ovdje pohađati doktorske studije. Na Fakultetu za biznis i turizam Adriatik Unverziteta u Budvi na Programu obuke za turističkog vodiča od prošle godine drži predavanja iz dva predmeta (Osnove istorije umjetnosti, arhitekture i kulture i Kulturna baština Crne Gore).

Participirao je na više arheoloških kopnenih i podvodnih iskopavanja, rekognosciranja terena, zatim etnografskih i etnomuzikoloških istraživanja u Crnoj Gori, Srbiji i Grčkoj. Studentsku stipendiju za arheološku praksu na ostrvu Despotiko u Egejskom moru ostvario je u okviru međunarodnog projekta TEMPUS ISIS 2012/2013.

Član je nekoliko savjetodavnih tijela, odbora i redakcija: Savjeta za kulturu Opštine Budva (2019–), Redakcije Leksikona etnologije Crne Gore projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2019–), Redakcije periodične publikacije „Paštrovski almanah“ za oblasti kultura i kulturna baština (Budva: NVO Paštrovski almanah; 2015–2018), Upravnog odbora NVO Međunarodni festival klapa, Perast (2019), Upravnog odbora Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ (2011–2015), kao i stručnih asocijacija i društava: Interpret Europe (Njemačka), Forum slovenskih kultura (Slovenija), South East Europe Heritage Network (Beograd), Društvo arheologa Crne Gore (Podgorica), Srpsko arheološko društvo (Beograd), Društvo konzervatora Srbije (Beograd).

Dobitnik je više stipendija, nagrada i priznanja, među kojima i: Stipendije Ministarstva nauke Crne Gore za doktorska istraživanja (Podgorica, 20202), Stipendije Primorskog univerziteta u Kopru za doktorska istraživanja (Kopar, 2018, 2019), Nagrade „Drobni pijesak – najbolji paštrovski student“ 2015. godine (Beograd, 2015); Međunarodne studentske stipendije-prakse TEMPUS ISIS 2012/2013 (ostrvo Despotiko, Grčka, 05–06/2013), Stipendije za najbolje studente opštine Budva (od 2010/2011. do 2014/2015. šk. godine), Diplome „Luča“ (B) za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom osnovnog i srednjoškolskog školovanja (Bar, 2009).